Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Technik branży sanitarnej w Dziale Obsługi Technicznej Kompleksu
Data wprowadzenia: 4 kwiecień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa techniczna budynków kompleksu EC1w zakresie instalacji sanitarnych obejmujących; centralne ogrzewanie, wentylację mechaniczną, klimatyzację, kanalizację wodno-sanitarną
- prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, naprawczych i remontowych sieci i urządzeń sanitarnych a także utrzymywanie ich w należytej sprawności
- prowadzenie prac prewencyjnych, przeglądów, remontów i konserwacji urządzeń, instalacji infrastruktury sanitarnej
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji urządzeń, instalacji i infrastruktury sanitarnej i branży mechanicznej
- gromadzenie danych, sporządzanie raportów, analiz dotyczących zużycia mediów
- nadzorowanie podmiotów zewnętrznych realizujących prace serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, remontowe, konserwacyjne
- egzekwowanie zapisów i zobowiązań kontraktowych podmiotów zewnętrznych
- prowadzenie nadzoru technicznego w zakresie eksploatacji przez najemców instalacji i urządzeń sanitarnych oraz zużycia mediów

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego: G1E do 1 kV , G2E, G3E

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ”Technik branży sanitarnej” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 18 kwiecień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 18 kwiecień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-04-04 12:31:28)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-04-05 10:46:40)
Liczba odwiedzin: 882038

design by fast4net