Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Kierownik Wydziału Rozwoju
Data wprowadzenia: 24 kwiecień 2015
Treść ogłoszenia: Kierownik Wydziału Rozwoju
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- nadzorowanie i koordynowanie działań w celu realizacji przyjętego projektu „Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” którego założeniem jest:
a) przebudowa, nadbudowa i odbudowa obiektów poprzemysłowych byłej Elektrociepłowni EC1
b) zagospodarowanie terenów wspólnych - integrujących na obszarze objętym rewitalizacją , w tym budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, małej architektury oraz tworzenie terenów zielonych.
zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, z zastosowaniem postanowień wydanych aktów prawnych, zawartych umów i porozumień dotyczących obowiązków i zakresu działań dla EC1 Łódź-Miasto Kultury, a także współpracy ze wskazanymi podmiotami przy realizacji Projektu, a w szczególności: - wykonywanie analiz finansowych i ekonomicznych dot. projektowanych dotacji oraz opracowywanie zasad ubiegania się o dofinansowanie
- rozliczanie otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych zgodnie z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi; sporządzanie sprawozdań, raportów i innej dokumentacji sprawozdawczej
- rzetelne i prawidłowe przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz rozliczenia końcowego Projektu.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zagadnień objętych powierzonymi zadaniami
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki – ekonomia, prawo, administracja

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2015 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 8 maja 2015 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 8 maj 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 8 maj 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-04-24 17:24:37)
Liczba odwiedzin: 897516

design by fast4net