Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji do spraw inwentaryzacji zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej
Data wprowadzenia: 29 czerwiec 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie ewidencji muzealiów, w tym ksiąg: wpływu, inwentarzowej i depozytów
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej: zakupu obiektów, darów na rzecz Narodowego Centrum Kultury Filmowej, przekazów, wypożyczeń obiektów
- prowadzenie bazy danych obiektów (wprowadzanie i uzupełnianie informacji, udostępnianie zasobu on-line)
- sprawowanie pieczy nad obiektami znajdującymi się w zasobie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, w tym prace przy inwentaryzacji
- tworzenie opracowań i ekspertyz na potrzeby działań Narodowego Centrum Kultury Filmowej, a także w odpowiedzi na zapytania kierowane przez osoby i podmioty zewnętrzne
- opracowanie merytoryczne zbiorów (przygotowywanie kart ewidencyjnych)
- współpraca w zakresie poszukiwań obiektów do celów ekspozycyjnych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu kulturoznawstwa, nauk humanistycznych lub filmoznawstwa (mile widziane wykształcenie profilowane na muzealnictwo, archiwistykę, ochronę dóbr kultury, historię lub pokrewne: studia magisterskie lub podyplomowe)
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnych stanowiskach pracy
- doświadczenie zawodowe przy opracowywaniu archiwaliów, obiektów kultury materialnej oraz zbiorów bibliotecznych
- doświadczenie zawodowe w zakresie digitalizacji zbiorów
- znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów, archiwów i bibliotek, ochroną zabytków oraz digitalizacją zbiorów
- doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem ewidencji zbiorów oraz bazami danych zbiorów
- biegła znajomość języka angielskiego

Co oferujemy:
- pracę w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami filmowymi i archiwami
- możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej w zakresie kultury filmowej
- współpracę przy realizacji dużych projektów kulturalnych i wystawienniczych w ramach działalności EC1 Łódź-Miasto Kultury, uczestnictwo w organizacji wydarzeń kulturalnych i filmowych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw inwentaryzacji zbiorów w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 13 lipca 2016 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 13 lipiec 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 13 lipiec 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-06-29 13:30:53)
Liczba odwiedzin: 963133

design by fast4net