Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 6/2021 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Eksploatacji i Inwestycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 1 czerwiec 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad urządzeniami i instalacjami elektrycznymi
- dokonywanie napraw, utrzymanie oraz zlecanie zakupu materiałów eksploatacyjnych lub serwisów specjalistycznych z zakresu urządzeń i instalacji elektrycznych i niskoprądowych
- uczestnictwo w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych, opiniowanie tych programów wykonanych przez podmioty zewnętrzne, opiniowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej inwestycji budowlanych w zakresie związanych z powierzonymi pracami
- prowadzenie kontroli postępu i monitorowanie prac poszczególnych wykonawców oraz odzwierciedlenie stanu postępu robót w dokumentach związanych z dokonywanymi płatnościami inwestora w stosunku do wykonawców
- wsparcie inspektora nadzoru w koordynowaniu działań nadzoru inwestorskiego w procesie realizacji prac projektowych i budowlanych wykonawców w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych/elektrycznych i elektroenergetycznych
- kontrola i dbałość o realizację inwestycji budowlanych zgodnie z ustalonym podziałem prac na zadania
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych/elektrycznych i elektroenergetycznych
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
- umiejętność obsługi programu Autocad
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 
Wymagania dodatkowe
- znajomość systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu, systemów pożarowych w zakresie podstaw projektowania, wbudowania i montażu oraz odbiorów i eksploatacji, w tym serwisowania
- znajomość prawa budowlanego, regulacji związanych z realizacją inwestycji
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację
- mile widziane uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane, umiejętność obsługi programu Norma
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 6 na stanowisko Specjalisty w Dziale Eksploatacji i Inwestycji” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 30 lipca 2021 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 lipiec 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 30 lipiec 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-06-01 15:36:31)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-06-28 11:59:11)
Liczba odwiedzin: 1060751

design by fast4net