Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 26/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 19 listopad 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa techniczna budynków kompleksu EC1 w zakresie instalacji SN, nN, i niskoprądowych
- prowadzenie bieżących prac eksploatacyjnych i remontowych urządzeń, sieci elektro-energetycznych niskiego i średniego napięcia, abonenckich stacji transformatorowych i stacji rozdzielczych SN / nN wraz z utrzymaniem ich w należytej sprawności
- prowadzenie bieżących prac eksploatacyjnych i remontowych sieci i urządzeń instalacji niskoprądowych
- prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń teletechnicznych, usuwanie awarii instalacji elektro-energetycznej oraz teletechnicznej
- prowadzenie prac prewencyjnych, przeglądów okresowych, remontów i konserwacji urządzeń, instalacji, infrastruktury elektro-energetycznej, stacji transformatorowych
- nadzór nad bieżącą eksploatacją urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów oraz schodów ruchomych
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji urządzeń, instalacji i infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej
- gromadzenia danych, sporządzanie raportów, analiz dotyczących zużycia energii
- obsługa instalacji p.poż i oświetlenia awaryjnego, automatyki węzła cieplnego, automatyki pompowni, automatyki wentylacji i klimatyzacji, automatyki sterującej i systemów monitorowania technicznego BMS

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie - branża elektryczna, energetyczna
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z eksploatacją i obsługą obiektów
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- bardzo dobra znajomość prawa budowlanego
- świadectwo kwalifikacyjne G1 E i D do 15 kV (min pkt. 2, 3, 4, 7 oraz 10) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z zagranicznymi firmami serwisowymi
- uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- znajomość Autocad, Norma

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 26 na stanowisko Specjalisty w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 30 grudnia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 grudzień 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 30 grudzień 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-11-19 14:45:54)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-11-30 13:33:02)
Liczba odwiedzin: 1060853

design by fast4net