Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 2/2020 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Administracji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 21 luty 2020
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a także prowadzenie tych postępowań
- przygotowywanie umów cywilno- prawnych, kontrola ich realizacji
- monitorowanie prawidłowości wykonanych czynności poprzedzających wszczęcie postępowań, o których mowa, a także poprawności i kompletności dokumentacji tych postępowań, prowadzonych zgodnie z procedurami wewnętrznymi
- opisywanie faktur pod względem zgodności wydatkowanych środków z procedurami udzielania zamówień publicznych
- prowadzenie ewidencji wniosków o zakupy oraz o udzielenie zamówienia publicznego

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych
- wiedza z zakresu kwalifikowalności wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Wymagania dodatkowe:
- mile widziane: obsługa programów Jira, Confluence bądź gotowość do ich poznania
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania stronie www.ec1lodz.pl BIP

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2 na stanowisko Specjalisty w Dziale Administracji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 20 marca 2020 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 20 marzec 2020 16:00
Termin składania dokumentów: 20 marzec 2020 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2020-02-21 07:59:41)
Liczba odwiedzin: 1059423

design by fast4net