Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 14/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Łódź Film Commission w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 8 marzec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udzielanie kompleksowego wsparcia produkcjom filmowym i telewizyjnym, w tym pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji zdjęciowych, kontaktach z właścicielami obiektów, uzyskiwaniu wszelkiego typu pozwoleń
- opracowywanie i przygotowywanie ofert dla producentów filmowych, telewizyjnych, reklamowych i twórców
- organizowanie wydarzeń branżowych: warsztatów, spotkań, szkoleń dla producentów filmowych i innych specjalistów z branży filmowej
- współpraca z organizacjami zagranicznymi o tym samym profilu działalności np. AFCI, EUFCN, CineRegio
- przygotowywanie analiz, sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych zadań
- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, konkursowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: produkcja filmowa, ekonomia, socjologia, prawo
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 letnie w organizacji/produkcji filmowej, wydarzeń kulturalnych bądź w prowadzeniu zadań objętych niniejszym ogłoszeniem
- doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych (w liście motywacyjnym prosimy opisać realizowane projekty, w tym ze środków publicznych, ze wskazaniem zakresu przyznanych zadań i odpowiedzialności)
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie wspierania twórczości filmowej i innej działalności w dziedzinie kinematografii
- znajomość prawa zamówień publicznych
- biegła znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w obsłudze klientów zewnętrznych i przygotowywaniu ofert sponsorskich
- doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł i środków finansowania
- znajomość programów graficznych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 14 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Łódź Film Commission”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 21 marca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 21 marzec 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 21 marzec 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-03-08 13:38:47)
Liczba odwiedzin: 1060812

design by fast4net