Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko: Koordynator ds. ekspozycji - ścieżka „Przetwarzanie energii”
Data wprowadzenia: 26 wrzesień 2014
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w pracach związanych z wyposażeniem Centrum Nauki i Techniki na wszystkich etapach współpracy z wykonawcą ekspozycji;
- prowadzenie dokumentacji technicznej ekspozycji w trakcie prac wyposażeniowych Centrum Nauki i Techniki;
- bieżąca opieka merytoryczna nad ścieżką „Przetwarzanie energii”;
- organizowanie wystaw czasowych, w szczególności z zakresu energetyki i źródeł energii, mechaniki, a także wydarzeń popularyzujących ścieżkę „Przetwarzania energii”;
- przygotowywanie opracowań, dotyczących ścieżki „Przetwarzanie energii”, do ulotek, przewodników, książek i innych publikacji.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: elektroenergetyka, automatyka, mechatronika, budowa maszyn;
- biegłość posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunek, modele 3D);
- znajomość oprogramowania typu CAD;
- dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w popularyzacji nauki lub techniki.Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- portfolio i bibliografia – jeśli wymagane;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2014 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 22 października 2014 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 22 październik 2014 16:00
Termin składania dokumentów: 22 październik 2014 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2014-09-26 18:24:12)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2014-09-26 18:42:47)
Liczba odwiedzin: 963045

design by fast4net