Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko: Główny specjalista ds. dydaktyki astronomii
Data wprowadzenia: 20 marzec 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowywanie konspektów oraz prowadzenie zajęć i pokazów w Planetarium/Sferycznym Kinie 3D;
- opracowywanie artykułów do publikacji;
- planowanie i doskonalenie kompetencji pedagogicznych zespołu merytorycznego.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: astronomia, fizyka lub geografia, z kwalifikacjami do nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym;
- znajomość podstawy programowej z zakresu przyrody, fizyki, geografii z uwzględnieniem zagadnień astronomicznych;
- udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu astronomii (konkursy, olimpiady, publikacje – bibliografia);
- min. 2 lata doświadczenia w popularyzacji nauki (zajęcia nieformalne, pokazy zjawisk dla publiczności, opieka nad kołami szkolnymi, etc.),
- dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy z programami graficznymi: 3d Studio Max, Photoshop, After Effects, (portfolio).

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- portfolio i bibliografia – jeśli są wymagane;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1/2015 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 20 kwiecień 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 10 kwiecień 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-03-19 15:59:57)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2015-03-20 08:31:05)
Liczba odwiedzin: 897510

design by fast4net