Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Technik branży elektrycznej w Dziale Obsługi Technicznej Kompleksu
Data wprowadzenia: 4 kwiecień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa techniczna budynków kompleksu EC1 w zakresie instalacji SN, nN, i niskoprądowych
- prowadzenie bieżących prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i remontowych sieci i urządzeń instalacji niskoprądowych
- prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń teletechnicznych, usuwanie awarii instalacji elektro-energetycznej, teletechnicznych i informatycznych
- prowadzenie prac prewencyjnych, przeglądów okresowych, remontów i konserwacji urządzeń, instalacji, infrastruktury elektro-energetycznej, stacji transformatorowych
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji urządzeń, instalacji i infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej
- gromadzenia danych, sporządzanie raportów, analiz dotyczących zużycia energii
- podstawowa obsługa instalacji p.poż i oświetlenia awaryjnego, automatyki węzła cieplnego, automatyki pompowni, automatyki wentylacji, automatyki sterującej i systemów monitorowania technicznego BMS
- bieżąca kontrola zużycia i rozliczanie energii elektrycznej
- nadzór i kontrola nad firmami zewnętrznymi realizującymi czynności techniczne (serwis, przeglądy, naprawy, modernizacje, demontaże, konserwacyjne)

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego G1E do 20 kV

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ”Technik branży elektrycznej” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 18 kwiecień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 18 kwiecień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-04-04 12:20:43)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-04-05 10:46:25)
Liczba odwiedzin: 882148

design by fast4net