Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Ekspozycji Centrum Nauki i Techniki
Data wprowadzenia: 17 maj 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- bieżący udział w pracach nad wyposażeniem ekspozycji – ocena jakości dokumentacji ekspozycji przedstawianych przez Wykonawców kontraktów zewnętrznych
- prowadzenie dokumentacji technicznej ekspozycji Centrum Nauki i Techniki
- udział w pracach związanych z wyposażeniem sprzętowym, utrzymaniem sprzętu i wyposażenia w stanie optymalnym dla funkcjonowania oraz jego konserwacja i zabezpieczenie
- produkcja warsztatowa eksponatów i wystaw oraz innych urządzeń o charakterze wystawowym
- bieżące naprawy i konserwacja eksponatów i elementów wystaw
-gospodarowanie zasobami, zaopatrzenie w części zamienne i eksploatacyjne do posiadanych eksponatów
- udział w pracach koncepcyjnych dotyczących nowych eksponatów i wystaw
-prowadzenie prac projektowych i konstrukcyjnych w zakresie projektowania eksponatów i wystaw oraz innych urządzeń o charakterze wystawowym
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie konstrukcji, produkcji i eksploatacji eksponatów i wystaw
- udział w nadzorowaniu prac oraz odbiorach technicznych związanych z eksponatami i wystawami
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: mechanika, mechatronika, elektronika, konstrukcja maszyn
- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunek, modele 3D)
- znajomość oprogramowania do projektowania 3D, np. Solidworks
- dobra znajomość języka angielskiego

Każda oferta kandydata musi zawierać:
  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
  • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
  • Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Ekspozycji” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 29 maja 2016 roku
 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.  
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 29 maj 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 29 maj 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-05-18 16:26:48)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-05-18 16:27:56)
Liczba odwiedzin: 963105

design by fast4net