Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Ekspozycji
Data wprowadzenia: 3 marzec 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w pracach związanych z wyposażeniem Centrum Nauki i Techniki na wszystkich etapach współpracy z wykonawcą ekspozycji
- prowadzenie dokumentacji projektowej stanowisk w zakresie stanowisk biologicznych i chemicznych
- sprawdzanie i opiniowanie w zakresie zawartości merytorycznej dokumentacji przygotowanej przez wykonawcę wyposażenia Centrum Nauki i Techniki, a dotyczącej stanowisk biologicznych i chemicznych
- organizowanie wystaw czasowych, w szczególności z zakresu biologii i chemii a także wydarzeń popularyzujących ścieżkę „Mikroświat – Makroświat”
- przygotowywanie opracowań, dotyczących biologii i chemii do ulotek, przewodników, książek i innych publikacji

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych, preferowane kierunki: biologia, chemia
- doświadczenie w popularyzacji nauki lub techniki
- dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunek, modele 3D)
- znajomość oprogramowania typu CAD.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Ekspozycji” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 14 marca 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 14 marzec 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 14 marzec 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-03-03 20:30:46)
Liczba odwiedzin: 882280

design by fast4net