Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Graficznej w wymiarze ½ etatu Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej
Data wprowadzenia: 5 kwiecień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- pozyskiwanie wystawców z przestrzeni komiksu, gier komputerowych i innych branż pokrewnych
- inicjowanie wydarzeń i projektów dotyczących organizowania festiwali, targów i imprez tematycznych z zakresu sztuki komiksu, gier i narracji interaktywnej
- sporządzanie ofert i aplikacji umożliwiających pozyskiwanie wystawców i partnerów handlowych
- koordynowanie i monitorowanie realizacji zawartych umów z zakresu prowadzonych targów, wystaw i innych wydarzeń edukacyjno-artystycznych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk humanistycznych
- przynajmniej 5 letni staż pracy na podobnych stanowiskach
- umiejętność redagowania ofert dot. pozyskiwania wystawców i partnerów handlowych
- doświadczenie i umiejętności w zakresie organizacji targów i obsługi wystawców
- gruntowna znajomość rynku komiksu i gier komputerowych
- biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana dorobkiem translatorskim

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Edukacji Graficznej w wymiarze ½ etatu” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 20 kwiecień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 20 kwiecień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-04-05 11:12:06)
Liczba odwiedzin: 882146

design by fast4net