Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
Data wprowadzenia: 5 luty 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i popularyzatorskich realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej
- koordynacja działań związanych z promocją Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- koordynacja działań związanych z organizacją konferencji edukacyjnych i naukowych
- koordynacja współpracy Działu Edukacji Filmowej z Biblioteką Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- prowadzenie warsztatów demonstracyjnych w ramach ścieżek dydaktycznych Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz poza Centrum

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu filmoznawstwa, nauk humanistycznych lub kulturoznawstwa
- przynajmniej 2 lata pracy na podobnych stanowiskach
- gruntowna znajomość historii kina i zjawisk filmu najnowszego
- wysokie umiejętności w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych
- doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
- doświadczenie w promowaniu inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych oraz w kontakcie z mediami
- doświadczenie w organizacji praktyk edukacyjnych z zakresu historii kina i filmu najnowszego dla różnych grup wiekowych

Co oferujemy:
- praca w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wkład w powstanie od podstaw narodowej instytucji kultury zajmującej się propagowaniem wiedzy o kinie
- możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej, edukacyjnej w zakresie kultury filmowej
- uczestnictwo w organizacji wydarzeń kulturalnych i filmowych
- praca w organizacji przygotowującej projekty realizowane przez EC1 Łódź-Miasto Kultury, w skład którego wchodzi Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnych

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście, bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia 23 marca 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 23 marzec 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 23 marzec 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-05 15:50:52)
Liczba odwiedzin: 882256

design by fast4net