Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Pracownik gospodarczy w Dziale Obsługi Technicznej Kompleksu
Data wprowadzenia: 11 maj 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zapewnienie codziennego utrzymania w czystości terenu siedziby Instytucji oraz pomieszczeń biurowych i sanitarnych (mechaniczne i ręczne czyszczenie chodników i parkingu, odkurzanie wykładzin i tapicerki, mycie, czyszczenie i odkażanie elementów szklanych i urządzeń sanitarnych)
- wsparcie przy relokacjach sprzętu i wyposażenia, ręczne prace transportowe, przenoszenie i ustawianie mebli, sprzętów i ładunków
- przygotowywanie pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczeń do organizacji wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych, a także wykonywanie prac porządkowych po ich zakończeniu
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie podstawowe lub średnie
- przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe


Każda oferta kandydata musi zawierać:
  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia
    i kwalifikacje
  • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
  • Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownik gospodarczy” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 23 maja 2016 roku
 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 23 maj 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 23 maj 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-05-11 10:00:20)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-05-11 10:03:39)
Liczba odwiedzin: 963266

design by fast4net