Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Kierownik Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej
Data wprowadzenia: 15 luty 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowanie strategii działalności promocyjnej i edukacyjnej w zakresie sztuki komiksu oraz narracji interaktywnej
- tworzenie programu merytorycznego oraz planów i harmonogramów dotyczących działań kulturalnych Wydziału
- koordynacja programów w zakresie promocji, popularyzacji i badań nowych mediów i rozwiązań multimedialnych
- inicjowanie i organizacja wydarzeń dotyczących sztuki komiksu, gier i narracji interaktywnej
- pozyskiwanie partnerów i inspirowanie projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym w obszarze komiksu i gier komputerowych
- opracowanie koncepcji prowadzenia działalności naukowo-badawczej w zakresie badania i studiów nad dorobkiem kulturowym w zakresie myśli technicznej
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych lub artystycznych
- co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach kierowniczych bądź 4 lata pracy na stanowiskach samodzielnych
- wysokie umiejętności w zakresie organizowania festiwali i wystaw w instytucjach kultury o znaczeniu międzynarodowym
- doświadczenie w koordynowaniu wystaw przygotowywanych z partnerami zagranicznymi
- doświadczenie w kierowaniu wieloosobowym zespołem kreatywnym w instytucjach kultury
- gruntowna wiedza z zakresu historii komiksu i gier komputerowych

Każda oferta kandydata musi zawierać:
  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
  • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ………………………….”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 25 lutego 2016 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 25 luty 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 25 luty 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-17 15:07:20)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-17 15:07:23)
Liczba odwiedzin: 882292

design by fast4net