Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
Data wprowadzenia: 5 luty 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- opracowywanie koncepcji i organizacja wydarzeń filmowych, festiwali i przeglądów
- programowanie repertuaru stałych i czasowych spektakli kinowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wypracowanie i utrzymywanie ścisłej więzi z dystrybutorami, organizatorami imprez filmowych i festiwali
- wypracowanie relacji z podmiotami zajmującymi się realizacją projektów filmowych na terenie Łodzi
- kreowanie i prowadzenie inicjatyw upowszechniających kulturę filmową o lokalnym i ogólnopolskim wymiarze
- realizacja koncepcji nowoczesnych, interaktywnych i multimedialnych ścieżek dydaktycznych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa lub kierunków humanistycznych
- co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach kierowniczych bądź 4 lata pracy na stanowiskach samodzielnych
- wysokie kompetencje w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych: przeglądów filmów, festiwali, premier, pokazów specjalnych
- umiejętność koordynacji zespołu organizującego wydarzenia filmowe
- gruntowna znajomość historii kina i filmu najnowszego
- kreatywność w zakresie programowania przeglądów filmowych i festiwali
- znajomość środowiska filmoznawców, krytyków filmowych, programów festiwali i realizatorów filmów
- zdolność do realizacji projektów w zakresie upowszechnianiem kultury filmowej skierowanych do różnych środowisk i generacji
- biegła znajomość języka obcego

Co oferujemy:
- praca w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wkład w powstanie od podstaw narodowej instytucji kultury zajmującej się propagowaniem wiedzy o kinie
- możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej, edukacyjnej w zakresie kultury filmowej
- uczestnictwo w organizacji wydarzeń kulturalnych i filmowych

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej, należy składać osobiście, bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 29 lutego 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 29 luty 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 29 luty 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-05 15:32:56)
Liczba odwiedzin: 882195

design by fast4net