Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Kierownik Działu Organizacyjnego
Data wprowadzenia: 24 kwiecień 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. obsługa organizacyjno-prawna Instytucji, prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i zarządzaniem
2. nadzór merytoryczny nad procesem inicjatyw legislacyjnych, sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych (w tym poleceń, zarządzeń, instrukcji, regulaminów, procedur i innych dokumentów wewnętrznych), monitorowanie tych aktów pod kątem spójności, kompletności, zgodności z celami statutowymi;
3. inicjowanie i tworzenie procedur, przepisów wewnętrznych bądź dokumentacji, których wdrożenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaleceń organów nadzorujących i kontrolnych, postanowień zawartych umów, stosowania najlepszych praktyk biznesowych.
Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zagadnień objętych powierzonymi zadaniami
- staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki – prawo, administracja
- dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, zamówień publicznych i finansów publicznych.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2015 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 8 maja 2015 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 8 maj 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 8 maj 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-04-24 17:38:39)
Liczba odwiedzin: 897458

design by fast4net