Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Główny Księgowy
Data wprowadzenia: 5 luty 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
wykonywanie obowiązków wskazanych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych : prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zarówno zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, jak i kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Rachunkowość jednostki - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości - obejmuje w szczególności:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
5) sporządzanie sprawozdań finansowych
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
Wymagania, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Za praktykę w księgowości uważa się:
1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub
2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub
3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub
4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Wymagania pożądane:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne
- co najmniej 3 lata pracy na podobnym stanowisku
- umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych
- umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
- znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych
- cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, praca pod presją czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”, należy składać osobiście, bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 19 lutego 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 19 luty 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 19 luty 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-05 16:25:16)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-05 16:27:01)
Liczba odwiedzin: 882155

design by fast4net