Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Księgowa/Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 29 lipiec 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- dekretowanie i księgowanie faktur zakupu
- dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych
- bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych
- kontrola należności i zobowiązań
- nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych
- dekretowanie i księgowanie dokumentów sprzedażowych
- nadzór i sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE
- nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych z tyt. VAT
- rozliczanie delegacji służbowych zagranicznych i krajowych
- rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
- rozliczanie transakcji zagranicznych (WNT, WDT, import usług)

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
- wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki ekonomia, rachunkowość
- znajomość polskich przepisów dotyczących rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług
- bardzo dobra obsługa programu MS Excel
- obsługa programów ERP

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Księgowa/Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 sierpnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 sierpień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 16 sierpień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-07-29 11:44:15)
Liczba odwiedzin: 963151

design by fast4net