Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Ekspert w Dziale Zarządzania Projektami w Wydziale Rozwoju w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 6 lipiec 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- pełnienie funkcji kierownika projektu w zakresie organizacji wystawy Leonardo da Vinci
- koordynowanie wszystkich działań związanych ze skuteczną realizacją projektu
- opracowywanie harmonogramu projektu oraz jego realizacja
- przygotowywanie oraz realizacja budżetu projektu i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi ekspertyzami i załącznikami
- udział w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz rozliczenia końcowego projektu
- utrzymywanie stałych kontaktów z otoczeniem projektu, przeprowadzanie spotkań w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy
- wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań w Wydziale Rozwoju

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- przynajmniej 4 letni staż zawodowy związany z koordynacją projektów, a także z zarządzaniem zespołem
- doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu
- udział w realizacji co najmniej dwóch projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej
- doświadczenie w organizacji i zarządzaniu logistyką wydarzeń kulturalnych
- znajomość prawa zamówień publicznych
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- studia podyplomowe lub certyfikaty związane z zarządzaniem projektami
- doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
- znajomość języka francuskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Eksperta w Dziale Zarządzania Projektami”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 19 lipca 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 19 lipiec 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 19 lipiec 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-07-07 13:10:17)
Liczba odwiedzin: 882136

design by fast4net