Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji do spraw projektów wnętrz Narodowego Centrum Kultury Filmowej
Data wprowadzenia: 29 czerwiec 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- opracowanie dokumentacji projektowych wnętrz na potrzeby prac scenariuszowych zespołu Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wykonanie rysunków technicznych, rzutów i widoków pomieszczeń Narodowego Centrum Kultury Filmowej na podstawie posiadanych projektów
- opracowanie wizualizacji 3D przestrzeni Narodowego Centrum Kultury Filmowej w ramach tworzonych scenariuszy ścieżek dydaktycznych
- opracowanie wytycznych wnętrzarskich przy tworzeniu projektów koncepcyjnych dla poszczególnych scenariuszy funkcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- prowadzenie prac archiwistycznych związanych z tworzeniem rysunkowej dokumentacji techniczno-projektowej na potrzeby zespołu Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- zaprojektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- stworzenie wytycznych ikonograficznych dla postępowania konkursowego ścieżek dydaktycznych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- prace nad bieżącymi projektami aranżacyjnymi Narodowego Centrum Kultury Filmowej

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu sztuk projektowych, architektury wnętrz, architektury
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wnętrz
- udokumentowane osiągnięcia i realizacje związane z projektami aranżacyjnymi
- dyspozycyjność

Co oferujemy:
- pracę w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami filmowymi i archiwami
- możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej w zakresie kultury filmowej
- współpracę przy realizacji dużych projektów kulturalnych i wystawienniczych w ramach działalności EC1 Łódź-Miasto Kultury, uczestnictwo w organizacji wydarzeń kulturalnych i filmowych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw projektów wnętrz w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 13 lipca 2016 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 13 lipiec 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 13 lipiec 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-06-29 13:17:31)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-06-29 13:21:34)
Liczba odwiedzin: 963091

design by fast4net