Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 9/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu (WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT)
Data wprowadzenia: 10 luty 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- rozliczanie dotacji podmiotowych, dotacji celowych oraz środków z Unii Europejskiej
- sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego do organizatorów Instytucji
- opracowywanie i pomoc przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów finansowych
- opracowywanie zmian w rocznych planach finansowych
- monitorowanie realizacji planów finansowych
- przygotowywanie sprawozdań budżetowych (RB-WS, RB-N, RB-Z)

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
- znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, podatku od towarów i usług, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych
- zaawansowana znajomość programu MS Excel

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
- znajomość programu księgowego Symfonia FK
- obsługa programów ERP

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 9 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 marca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 marzec 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 16 marzec 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-02-10 15:12:38)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-02-15 10:10:59)
Liczba odwiedzin: 1060800

design by fast4net