Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 4/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 24 styczeń 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- organizowanie, kreowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu kultury filmowej, przewidzianych głównie dla dzieci i młodzieży
- prowadzenie warsztatów demonstracyjnych w ramach ścieżek dydaktycznych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów popularyzujących sztukę filmową
- tworzenie i redagowanie tekstów o charakterze edukacyjnym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie a także przygotowanie dydaktyczne
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą
- umiejętność prowadzenia różnego rodzaju warsztatów: manualnych, konwersatoryjnych, wykładowo-seminaryjnych
- doświadczenie w opracowywaniu i realizacji programów dydaktycznych oraz projektów edukacyjnych
- doświadczenie w pracy w instytucjach popularyzujących naukę, sztukę i kulturę
- doświadczenie w promowaniu inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych
- biegła znajomość języka angielskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 4 na stanowisko Specjalisty w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 7 lutego 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 7 luty 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 7 luty 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-01-24 15:30:01)
Liczba odwiedzin: 1060857

design by fast4net