Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 3/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu (branża sanitarna) w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 7 styczeń 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zapewnienie sprawności technicznej infrastruktury ppoż., obiektów kompleksu EC1 w zakresie instalacji sanitarnych
- koordynowanie i udział czynnościach nadzoru inwestorskiego w procesie realizacji prac projektowych i budowlanych przez najemców
- wykonywanie działań w celu realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, z zastosowaniem postanowień wydanych aktów prawnych, zawartych umów i porozumień dotyczących obowiązków i zakresu działań Instytucji, a także współpracy ze wskazanymi podmiotami przy realizacji inwestycji budowlanej, koordynowanie prac partnerów w celu osiągnięcia synergii działań
- organizowanie i przeprowadzanie procesów odbiorowych wraz ze spisaniem protokołów odbiorów technicznych i końcowych oraz wyodrębnienie listy usterek koniecznych do usunięcia w ramach robót realizowanych przez wykonawców we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
- prowadzenie kontroli obiektów kompleksu, przeprowadzanie przeglądów, pomiarów kontrolnych a także bieżących prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych sieci, instalacji i urządzeń technicznych wraz z utrzymaniem ich w należytej sprawności
- prowadzenie nadzoru technicznego nad wykonywaniem postanowień umów najmu w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej, kompletowanie dokumentacji powykonawczej, gromadzenie, sporządzanie i publikacja instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i infrastruktury technicznej
- współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i dozoru technicznego, organami administracji i podmiotami gospodarczymi w sprawach właściwych dla tych podmiotów

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne ze specjalnością instalacje sanitarne
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, na budowie lub przy eksploatacji budynków o powierzchni powyżej 20 000 m2
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego: Gr 1,2,3 E i D
- bardzo dobra znajomość prawa budowlanego
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- znajomość programów typu AutoCad

Wymagania dodatkowe:
- posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń
- komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *

* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 3 na stanowisko Specjalisty w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 25 stycznia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 25 styczeń 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 25 styczeń 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-01-07 13:39:39)
Liczba odwiedzin: 1060875

design by fast4net