Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 29/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 6 grudzień 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- koordynowanie prac nad projektami wydawniczymi związanymi z działalnością Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- opracowywanie tekstów, materiałów źródłowych, materiałów literackich i krytyczno-filmowych i ich przygotowywanie do działań ekspozycyjnych i edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- pozyskiwanie materiałów tekstowych, zakup licencji
- opracowanie redakcyjne materiałów tekstowych, w tym przygotowanie ich do dalszej pracy korektorskiej i składu
- opracowanie podpisów pod obiektami ekspozycyjnymi w przestrzeniach wystawienniczych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- opracowanie i prowadzenie katalogu materiałów książkowych i filmowych, zakup i gromadzenie książek i filmów na potrzeby pracowni badawczej
- bieżące opracowywanie redakcyjne tekstów informacyjnych i promocyjnych
- realizowanie pełnego procesu zarządczego – od etapu wniosku, przez realizację projektu po jego rozliczenie

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk humanistycznych, preferowane kierunki: filologia polska, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, historia, edytorstwo
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne związane z działalnością redakcyjną, wydawniczą, w obszarze kultury
- łatwość formułowania myśli na piśmie w sposób zrozumiały i ciekawy, umiejętność sporządzania nieszablonowych, krótkich form tekstowych
- umiejętność posługiwania się pisemną formą wypowiedzi, łatwość konstruowania wypowiedzi niezależnie od wybranego środka przekazu
- prezentowanie wysokiego poziomu poprawności językowej: umiejętność nienagannego posługiwania się językiem polskim, zarówno w mowie, jak i piśmie
- prawidłowe posługiwanie się zasadami stylistyki, interpunkcji, gramatyki oraz ortografii języka polskiego

Wymagania dodatkowe
- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
- znajomość programów specjalistycznych związanych z edytorstwem i archiwizacją zbiorów

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *

* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 29 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Zbiorów”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 31 grudnia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 grudzień 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 31 grudzień 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-12-06 14:02:59)
Liczba odwiedzin: 1059312

design by fast4net