Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 28/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Kierownik Działu Technicznej Obsługi Kompleksu w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 6 grudzień 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zapewnienie sprawnej obsługi technicznej instalacji i infrastruktury technicznej, a także wyposażenia technicznego kompleksu
- prowadzenie kontroli obiektów kompleksu, nadzorowanie przeglądów, pomiarów kontrolnych a także bieżących prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych sieci, instalacji i urządzeń technicznych wraz z zapewnieniem utrzymania ich w należytej sprawności
- nadzorowanie prowadzenia i aktualizacji dokumentacji technicznej, kompletowania dokumentacji powykonawczej, gromadzenia, sporządzania i publikacji instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i infrastruktury technicznej
- nadzór techniczny nad wykonywaniem postanowień umów najmu w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych
- współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i dozoru technicznego, organami administracji publicznej i innymi podmiotami
- monitorowanie zamawiania napraw i przeglądów elementów wyposażenia; zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych
- zapewnienie obsługi technicznej Instytucji; obsługi techniczna nieruchomości; prowadzenie nadzoru technicznego nad eksploatacją nieruchomości, monitorowanie kosztów utrzymania nieruchomości
- nadzorowanie i kontrola dostaw mediów, bieżąca analiza zużycia mediów oraz ich rozliczanie
- zapewnienie kontroli stanu technicznego obiektów kompleksu przez upoważnione do tego podmioty
- nadzór i kontrola nad elementami infrastruktury ppoż.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu: mechaniki, energetyki, elektrotechniki, elektroniki, budownictwa, inżynierii środowiska
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych bądź 4 letnie na stanowiskach samodzielnych związanych z eksploatacją i obsługą obiektów wielkopowierzchniowych
- doświadczenie w prowadzeniu nadzoru technicznego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
- umiejętność zarządzania zespołem, wysoka samodzielność, operatywność

Wymagania dodatkowe
- znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z instrukcji obsługi urządzeń
- mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub studia podyplomowe w zakresie kierunkowym

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *

* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 28 na stanowisko Kierownika Działu Technicznej Obsługi Kompleksu”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 9 stycznia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 9 styczeń 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 9 styczeń 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-12-06 14:00:42)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-12-11 12:04:03)
Liczba odwiedzin: 1059278

design by fast4net