Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 25/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Księgowy/Księgowa w Wydziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 15 październik 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości
- prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
- dekretowanie i księgowanie dokumentów oraz ich kontrola pod względem formalnym i rachunkowym
- kompleksowe prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w obszarze rachunkowym i podatkowym
- przygotowanie raportów z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na bieżące potrzeby GUS, banków i innych instytucji
- sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości
- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
- księgowanie wyciągów bankowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
- znajomość polskich przepisów dotyczących rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług
- dobra obsługa programu MS Excel
- obsługa programów ERP
- komunikatywność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe:
- znajomość programu księgowego Symfonia FK

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *

* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 25 na stanowisko Księgowy/Księgowa należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 15 listopada 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 15 listopad 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 15 listopad 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-10-15 09:46:19)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-10-30 10:20:55)
Liczba odwiedzin: 1059294

design by fast4net