Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 1/2020 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Ekspert/Specjalista w Dziale Naukowo-Dydaktycznym Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 14 styczeń 2020
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- współpraca przy tworzeniu programów oraz scenariuszy zajęć w laboratoriach
- udział we wyposażaniu laboratoriów, opieka nad ich stanem technicznym, bieżąca kontrola zapasów i zakupy materiałów, prowadzenie dokumentacji BHP
- przygotowywanie laboratoriów do zajęć, prowadzenie zajęć laboratoryjnych
- udział w szkoleniach i opiece nad animatorami pracującymi w laboratoriach
- współtworzenie koncepcji projektów edukacyjnych oraz udział w ich realizacji
- współtworzenie budżetów działań oraz nadzór nad ich realizacją
- współtworzenie i udział w prowadzonych projektach naukowych i badawczych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk chemicznych, fizycznych lub pokrewnych
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym, samodzielnym stanowisku związanym z pracą laboratoryjną i popularyzacją nauki (aplikacja na stanowisko eksperta) bądź 2 letnie (na stanowisko specjalisty): uwzględniamy szeroki program zajęć laboratoryjnych podczas studiów
- umiejętność prowadzenia zajęć doświadczalnych
- umiejętność sprawnego korzystania ze współczesnych pomocy dydaktycznych
- komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów ze zróżnicowanymi grupami odbiorców
- umiejętność tworzenia tekstów edukacyjnych i naukowych
- znajomość sprzętu laboratoryjnego
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne korzystanie z anglojęzycznych tekstów specjalistycznych

Wymagania dodatkowe:
- kursy, szkolenia, studia podyplomowe, podwyższające kompetencje przydatne na stanowisku pracy
- znajomość rynku sprzętu dydaktycznego
- mile widziane kwalifikacje dydaktyczne uprawniające do nauczania

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania stronie www.ec1lodz.pl BIP

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1 na stanowisko Eksperta/Specjalisty w Dziale Naukowo-Dydaktycznym”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 styczeń 2020 16:00
Termin składania dokumentów: 31 styczeń 2020 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2020-01-14 12:05:31)
Liczba odwiedzin: 1059437

design by fast4net